Danielle Cabri

Algemene voorwaarden

 
Deze algemene voorwaarden gelden per 1 april 2010 op alle overeenkomsten waarbij Cabri Sportmassage partij is. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Artikel 1 Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Daniëlle Cabri, in de uitoefening van haar beroep als masseuse, hierbij verbonden aan Cabri Sportmassage, hierna te noemen: “Cabri”, en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cabri, voor de uitvoering waarvan door Cabri derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet zijn overeengekomen blijven de bepalingen in deze voorwaarden altijd en onverkort van toepassing.
 5. Indien Cabri niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cabri in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. De cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Cabri gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2 Offerte, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
 1. Alle prijzen en aanbiedingen hebben slechts betrekking op de diensten waaraan gerefereerd wordt in de aanbieding.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en verstrekte informatie, hetzij telefonisch hetzij per post of per e-mail, van Cabri zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 3. Cabri kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in de aanbieding of prijsopgave vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 5. Indien de cliënt via e-mail contact opneemt met Cabri voor het maken van een afspraak komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Cabri de bevestiging daartoe verzendt. Wanneer de cliënt telefonisch contact opneemt met Cabri zal Cabri ook een bevestiging van de afspraak sturen. Met het verzenden van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand. Als bijlage van de bevestiging zal Cabri deze Algemene Voorwaarden meezenden.
Arikel 3 Contractsduur, uitvoering, wijziging en beëindiging van de overeenkomst
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen.
 2. Partijen zullen in onderling overleg besluiten wanneer de overeenkomst beëindigd zal worden. Hierbij zal door beide partijen rekening gehouden worden met de noodzaak van de behandeling en de wens tot behandeling.
 3. Wanneer een overeenkomst voor Lypossage aangegaan wordt, waarbij een bepaalde regelmaat van behandeling voor een bepaalde tijd aangehouden dient te worden, wordt cliënt geacht deze behandeling in zijn geheel af te maken. In het geval van tussentijdse opzeggen is Cabri gerechtigd hiervoor de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 4. Cabri zal de behandelingen naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. Indien de cliënt, na het maken van een afspraak, verhinderd is op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn voor de behandeling van Cabri moet dit minimaal 24 uur van te voren aan Cabri gemeld worden. Indien de cliënt daaraan niet voldoet of in het geheel geen melding van de verhindering maakt is Cabri gerechtigd het honorarium voor de betreffende afspraak in rekening te brengen. Wanneer de betreffende afspraak waarvoor de cliënt verhinderd is op een maandag, of een dag na een erkende feestdag, valt zal de cliënt voor het einde van de laatste voorafgaande werkdag Cabri op de hoogte stellen van de verhindering.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien Cabri met de cliënt een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Cabri niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 8. De behandelingen vinden plaats één van de praktijkruimtes van Cabri tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt.
Artikel 4 Overmacht
 1. Cabri is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cabri geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cabri niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cabri of van derden daaronder begrepen. Cabri heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cabri zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Cabri kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 5 Betaling en incassokosten
 1. Betaling geschiedt steeds in contanten na de behandeling. Wanneer de cliënt niet aan deze betalingsverplichting kan voldoen dient het betreffende bedrag binnen 7 dagen op de bankrekening van Cabri te staan. Compensatie van de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Cabri uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In het geval een cliënt direct na de behandeling of binnen 7 dagen na de behandeling niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen is hij van rechtswege na de behandeling in verzuim.
 3. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Cabri echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
 1. Indien Cabri aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De cliënt is verplicht alle relevante informatie omtrent zijn of haar gezondheid en lichamelijke gesteldheid aan Cabri mede te delen alvorens de behandeling begint. In het geval van schade die ontstaat doordat de cliënt heeft verzuimd ter zake doende informatie aan Cabri te melden is Cabri in geen enkel geval aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheid van Cabri is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Cabri is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cabri aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cabri toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Cabri is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cabri of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 7. Cabri heeft het recht van cliënt(en) schadevergoeding te eisen indien er door cliënt of aan cliënt verwante personen (huisgenoten,familieleden of anderszins) beschadiging plaatsvindt van huisraad/inboedel, massagetafel/massagebenodigdheden, auto (op locatie) of andere zaken die toebehoren aan Cabri.
 8. Het aangaan van een overeenkomst tot Lypossage tussen cliënt en Cabri levert voor Cabri een inspanningsverplichting op, geen resultaatsverplichting. Het effect van de Lypossage is op ieder lichaam verschillend en hoewel een verlies van 12.5 centimeter gemiddeld is kan dit geenszins gegarandeerd worden door Cabri. Indien de cliënt na afloop van de behandelingen niet tevreden zijn met het resultaat zal Cabri daarom op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
Artikel 7 Klachten en Geschillen
 1. Indien er sprake is van een klacht van cliënt omtrent een behandeling/geleverde dienst van Cabri dient de cliënt dit binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Cabri kenbaar te maken.
 2. Cabri zal naar aanleiding van elke klacht persoonlijk contact opnemen met de cliënt. Gezamenlijk zal gezocht worden naar een voor beide partijen bevredigende en afdoende oplossing voor het geschil.
 3. Indien partijen het onderling niet eens kunnen worden over de afhandeling van de klacht zal een beroep op de rechtsprekende macht gedaan worden.
Artikel 8 Vindplaats en wijziging van deze Algemene Voorwaarden
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel alwaar zij opgevaagd kunnen worden. Ook zijn deze voorwaarden te vinden op www.daniellecabri.nl en worden zij op verzoek kosteloos toegezonden.
 2. Cabri is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vanaf dertig dagen nadat de cliënt van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij de cliënt binnen dertig dagen schriftelijk kenbaar maakt niet met de gewijzigde algemene voorwaarden akkoord te gaan. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden van toepassing totdat de overeenkomst is voltooid of beëindigd docht niet langer dan zes maanden na het einde van voornoemde termijn. Daarna zijn de gewijzigde algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cabri partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Cabri is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cabri het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. In afwijking van het vorige lid kunnen partijen in geval van een geschil ook overeenkomen welke rechter van het betreffende geschil kennis dient te nemen. Partijen zijn daarnaast ook bevoegd tot overeenkomst te komen omtrent andere vormen van geschillenbeslechting.
 4. Partijen zullen zich eerst tot een rechter wenden wanneer zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.